Národní knihovna ČR

National Library of the Czech Republic

Přihlášení

Log in

Základní práva a povinnosti uživatele při přístupu k licencovaným dílům

Fundamental rights and obligations of the user when accessing licensed works

Díla nedostupná na trhu

Out of Commerce Works

Díla chráněná autorským zákonem jsou při čtení označená speciálním pruhem s textem „Dílo nedostupné na trhu“, základní identifikací uživatele a datem.

While viewing, works protected by copyright law are marked with a special bar containing the text “Dílo nedostupné na trhu", basic user identification and date.

 • Uživatel je oprávněn číst díla označená textem „Dílo nedostupné na trhu“ (dále DNNT).
 • Uživatel je povinen chovat se při využívání DNNT tak, aby nemohlo dojít k porušení nebo ohrožení:
  • osobnostních práv,
  • autorskomajetkových práv autora, dědiců a vykonavatelů práv k dílu.
 • Uživatel nesmí:
  • narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz DNNT,
  • strojově vytěžovat DNNT,
  • stahovat, ukládat, kopírovat, rozšiřovat a poskytovat dalším osobám (elektronicky nebo v tištěné podobě) díla DNNT, k nimž získal přístup po přihlášení,
  • užít pro podnikání nebo jiné hospodářské účely díla DNNT, k nimž získal přístup po přihlášení.
 • Uživateli bude zablokován účet v případě, že bude zjištěno:
  • nestandardní využití zobrazovaných děl,
  • strojové vytěžování DNNT.
 • Pokud se uživatel dopustí porušení podmínek užití a porušení ustanovení autorského zákona, příslušná instituce, v níž má daný uživatel registraci, poskytne na základě odůvodněného požadavku kolektivním správcům (DILIA, OOA-S) nebo příslušným držitelům práv veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení povinností uživatele a o rozsahu vzniklé škody nebo jiné újmy.
 • The user is entitled to read the works marked as "Out of Commerce Works" (hereinafter DNNT),
 • the user is obliged to behave while using DNNT, so that there can be no violation or threat:
  • to personal rights,
  • to copyright of the author, heirs and executors of rights to the work.
 • The user may not:
  • compromise the security, integrity and operation of the DNNT in general,
  • machine mine the DNNT,
  • download, store, copy, distribute and make available to other persons (electronically or in printed form) DNNT works to which he or she has gained access after logging in,
  • use for business or other economic purposes DNNT works, to which he or she has gained access after logging in.
 • The user's account will be blocked if the following is revealed:
  • non-standard use of displayed works,
  • machine extraction DNNT.
 • If the user violates the terms of use and violates the provisions of copyright law, the competent institution in which the user is registered shall, upon reasoned request, provide collective administrators (DILIA, OOA-S) or relevant rights holders with all necessary information about the user and the extent of the breach, the extent of damage done or other harm caused.

Celé znění Všeobecných podmínek pro přistupování k DNNT The full text of the General Terms and Conditions (in Czech language)

Zpět na přihlášení

Back to login