Národní knihovna České republiky

Související projekty

 

Program Ministerstva kultury České republiky

K 10. 12. 2014 byly odevzdány pracovníky Národní knihovny ČR dva projekty ke grantovému řízení Ministerstva kultury ČR, konkrétně do podprogramu VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven: podprogram Informační centra veřejných knihoven, ICEKNI) týkající se Národní digitální knihovny. Prvním z nich byl projekt vytvoření "KOMPLEXNÍHO VALIDÁTORU", druhým z nich byl projekt s názvem "ZPRACOVÁNÍ HISTORICKÝCH DAT". Níže jsou oba projekty v krátkosti představeny.

1. KOMPLEXNÍ VALIDÁTOR

V oblasti knihoven v České republice probíhá v současnosti několik digitalizačních projektů, u nichž se předpokládá anebo přímo předepisuje využití standardů definovaných Národní knihovnou České republiky (NK ČR). Tyto standardy jsou komplexní a poměrně složité a zadavatelé digitalizace postrádají spolehlivý nástroj k validaci dat a metadat. Validnost je přitom základní podmínkou pro budoucí spolehlivé dlouhodobé uložení.

Projekt Komplexního validátoru je zaměřen na vytvoření validačního nástroje, plně vlastněného a spravovaného NK ČR, založeného a pravidelně aktualizovaného v souladu s vnitřními validačními mechanismy využívanými v rámci produkční linky Národní digitální knihovny. Měl by nahradit stávající starší validátor metadat z roku 2012, který již neumožňuje validovat dle současných standardů a také si nedokáže poradit s validací obrazových dat.

Ve spolupráci s externími programátory máme za cíl vytvořit a poskytnout aplikaci, ve které se maximálně zhodnotí již nabyté zkušenosti z projektu Národní digitální knihovny. Zamýšlíme použít nástroje a volně šiřitelné (open source) komponenty, které budou vzájemně nezávislé a modulárním způsobem zaměnitelné. Bude tak možné jejich zobecnění a další rozvíjení. Vše bude dobře a podrobně zdokumentováno pro možné budoucí využití.

2. ZPRACOVÁNÍ HISTORICKÝCH DAT

Pojem "historická data" je název pro výsledky z digitalizačních výstupů z předcházejících projektů. Tato data tvoří nezpochybnitelnou součást národního kulturního dědictví. Byla ovšem vytvářena v čase proměňujících se standardů a dochovala se tudíž v různém stupni úplnosti. Navíc jsou uložena a spravována na takových datových úložištích NK ČR, která z dnešního pohledu nesplňují kvalitativní parametry pro dlouhodobou archivaci. Hrozí tedy poškození či dokonce ztráta těchto dat.

Aby nedošlo ke ztrátě investovaných veřejných prostředků, je nutné dokončit nad těmito daty analýzu a prostřednictvím jejich migrace do současně platných standardů pro dlouhodobé uložení připravit tato data pro uložení na dlouhodobém úložišti NK ČR (Long Term Preservation /LTP/ úložiště).

Bude tedy možná celková kontrola kvality nad těmito daty, zajištění doplnění chybějících či poškozených dat a metadat a dalším výstupem projektu je také jejich zpřístupnění v jednotném rozhraní digitální knihovny Kramerius 4.

Dne 18. 3. 2015 byly zveřejněny kompletní výsledky dotačního řízení pro rok 2015 na projekty z dotačního programu VISK. Komise programu VISK 3 rozhodla o nepřidělení prostředků na tyto projekty.

30.11.2015